Späť na púšti

viktoria-ikonka2Ježišov pobyt na púšti a následné pokúšanie Diablom popisujú v Písme tri evanjelia –
Matúšovo (Mt 4, 1-17), Markovo (Mk 1, 12-13) a Lukášovo (Lk 4, 1-13). Každé z nich rozpráva príbeh trochu inak a dáva mu rozdielne veľký priestor vo svojom texte. Početnosť a rozdielnosť zdrojov, z ktorých dnes čerpáme popis spomínanej udalosti, jej neuberá na dôveryhodnosti a dôležitosti v kontexte evanejlií ako takých. Dnes by som však bola rada, aby sme štúdium daných textov na chvíľku zanechali a vybrali sa s Ježišom späť na púšť prežiť príbeh popísaný tromi evanjeliami ešte raz.

Vtedy približne tridsať ročný Ježiš vedel, že už pre neho nastal čas vydať sa ohlasovať
Božie slovo. Vedel, že má približne tri roky do vlastnej smrti na kríži. Vedel, že už od začiatku na
Jeho pleciach leží zodpovednosť za každú dušu, ktorá kedy žila a bude žiť na tejto zemi. Jeho
smrť a zmŕtvychvstanie mali poraziť všetko zlo, ktoré kedy tento svet ponímal. I napriek tomu, že si
Ježiš dokonale uvedomoval zodpovednosť, ktorá mu prislúchala, nevybral sa ohlasovať, vybral sa
na púšť.

Ešte predtým ako sa načrtneme udalosti na púšti, zastavme sa pri Ježišovom zámere, s
ktorým sa na 40 dňový pôst vybral. Ježiš bol Božím synom, čo okrem nekonečnej moci znamenalo
i to, že svoj život žil 24/7 s Otcom. Cítil však, že potrebuje byť s Otcom viac, že s Ním potrebuje
byť absolútne telesne i duchovne. Púšť sa javila byť ideálnym miestom.
Po 40 dňoch na nej strávených sa pri Ježišovi zrazu objavil diabol a začal ho pokúšať.
Môžme predpokladať diablove zmýšlanie, ktorý sa dozaista domnieval, že Ježiš oslabený štyridsať
dňovým pôstom mu ľahšie podľahne. Opak bol pravdou. Ježiš sa diablovi nielenže nepodrobil, ale
promptne ho zahnal tam, kam patrí.

Tento príbeh k nám hovorí dvoma základnými posolstvami, ktoré spolu veľmi úzko súvisia.
Prvým z nich je to, že je naň možno nazerať ako na ouvertúru vyvrcholenia drámy, ktoré sa malo
stať o pribl. 3 roky. Ježiš načrtol diablovi, ako to s ním celé dopadne a tak sa aj stalo. Druhé a pre
nás dôležitejšie posolstvo je to, že fyzicky vyčerpaný Ježiš i napriek 40 dňovému pôstu, ktorý
práve absolvoval, zahnal diabla de facto lusknutím prsta.
Tak, ako v Ježišovi na púšti, tak i v nás na miestach, kde žijeme, je Duch tou najmocnejšou
silou. Ježiš poznal túto skutočnosť a preto sa z púšte vybral rovno ohlasovať evanjelium a konať
zázraky.

Kam sa vyberieme my na konci tohtoročného pôstneho obdobia?

Napsat komentář